Επεχείρησε να συμβιβάσει τους Μονοφυσίτες με τους Ορθοδόξους, δια του Μονοθελητισμού.