Δεν υπάρχουν ικανές πληροφορίες περί της δράσεώς του.