Διεποίμανε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας κατά την βασιλεία του Αυτοκράτορα Τραϊανού.