Διεποίμανε την Επισκοπή Αλεξανδρείας κατά την βασιλεία του Αυτοκράτορα Ανδριανού.