Εργάσθηκε για την διάδοση του Ευαγγελίου στους γηγενείς Αιγυπτίους.