image_pdfimage_print

Tην 4η Δεκεμβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄, προεξήρχε του Πατριαρχικού Συλλείτουργου, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, ενώπιον της λάρνακας του Αγίου Τύχωνος, συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Πατριαρχών, Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ και Σερβίας κ.κ.Ειρηναίου. Επίσης, συλλειτούργησαν οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, Πολωνίας κ.κ. Σάββας, Τσεχίας κ.κ. Ράστισλαβ, Ουκρανίας κ.κ. Ονούφριος, Αμερικής και Καναδά κ. Τύχωνας και Εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Γεωργίας και Βουλγαρίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, απεύθυνε χαιρετισμό με αφορμή τους εορτασμούς για την 100η επέτειο της επανασύστασης του Πατριαρχείου Μόσχας. «Μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, κοινωνοῦμε μέ Σᾶς σήμερα στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ καί δίδομε, ὡς μέλη τοῦ Κυριακοῦ Σώματος, ὡς μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Ἀποστολικῆς καί Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τήν μαρτυρία τῆς ἐνότητος, στόν σύγχρονο κόσμο…», ανέφερε. «Κατά τό τρέχον ἔτος, ἡ ἀδελφή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, τιμᾷ τήν ἀνασύσταση τοῦ Πατριαρχικοῦ Θεσμοῦ, τῆς ὁποίας ἐπακολούθησε ἡ ἐποχή τῶν σκληρῶν διωγμῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί τῆς συγκλήσεως τῆς Κληρικολαϊκῆς Τοπικῆς Συνόδου. Πολλοί δέ ἐκ τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως, ὑπέστησαν διωγμούς, καί ἐν συνεχεία ἐνετάχθησαν στό Ἁγιολόγιο ὡς Ἅγιοι Νεομάρτυρες καί Ὁμολογητές, ὡς ὁ Ἅγιος Τύχων, Πατριάρχης Ρωσίας, ὁ Ὁμολογητῆς. Τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ιεράρχου Τύχωνος, ἀποκαλύπτει τήν οὐσία καί τήν δύναμη τῆς πίστεως. Ἡ πίστη δέν εἶναι μία συνήθης ψυχολογική πεποίθηση, ἀλλά γεγονός καθολικό ἀναγεννήσεως καί ἐνώσεως μέ τόν Χριστό, πρός μετοχή καί κοινωνία στήν καινή Του θεωθεῖσα ἀνθρώπινη φύση. Μόνο μέ αὐτή τήν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἑνώσεως μας μέ τόν Θεό, ὅπως σημειώνει καί ὁ Ἃγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, μποροῦμε, ὡς ὁ Ὁμολογητής Τύχων, νά ἀντέχουμε καί νά δίδουμε τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου, νά μήν φοβόμαστε καί νά γνωρίζουμε πόσο ὑπεύθυνη εἶναι ἡ ζωή μας ὡς χριστιανῶν, διότι «ἐμεῖς εἲμαστε τό φῶς τοῦ κόσμου καί τό ἂλας τῆς γῆς».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανέφερε: «Γι΄ αὐτόν τόν λόγο εὐχαριστοῦμε τόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε σήμερα νά ευρισκόμεθα κοντά Σας καί νά μετέχουμε τῶν ἑορτασμῶν αὐτῶν. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν Ἀβραμιαία Σας φιλοξενία, ἀσπαζόμεθα ἐν Κυρίῳ τούς συλλειτουργούντες αγίους Ἀρχιερεῖς, καί ἐπευλογοῦμε πατρικῶς τόν ευγενή και πιστό Ρωσικό λαό, προσευχόμενοι ὃπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας, ἐπιβλέψῃ ἐπί τήν ἂμπελον ταύτην, τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας της Ρωσίας, καί στερεώσῃ αὐτήν εἰς αἰῶνας αἰώνων».

Αμέσως μετά, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος είπε: «Κατά την εόρτιον ημέραν ταύτην, των Προκαθημένων και εκπροσώπων πασών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συμφώνως προς το θέλημα τού Θεού, το αγαθόν καί τέλειον (Ρωμ. 12. 2), συνελθόντων εν τω Ιερώ Ναώ του Σωτήρος Χριστού, της πρωτευούσης πόλεως Μόσχας, η καρδία μου πεπλήρωται ευφροσύνης πνευματικής, ότι είχαμε την δυνατότητα, ομού μετά του λαού τού Θεού, να προσφέρωμεν την κατά πάντα και διά πάντα Αναίμακτον Θυσίαν τής Ευχαριστίας. Όντως, ήτο μία οικουμενική Θεία Λειτουργία, τω συνδέσμω της αγάπης, συναρμόσασα τους ανθρώπους εκάστης ηλικίας, κοινωνικού στρώματος και θέσεως, τους διαβιούντας εν διαφόροις χώραις, αλλά ανήκοντας εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν… Ιδιαιτέραν ευγνωμοσύνην επιθυμώ να εκφράσω προς πάντας τους υψηλούς προσκεκλημένους, τους ηγησαμένους των αντιπροσωπειών των κατά τόπους Εκκλησιών και τη συμμετοχή αυτών, πολλαπλασιασάντων την χαράν των πανηγυρικών εκδηλώσεων, επί τη εκατονταετηρίδι της ανασυστάσεως του Πατριαρχικού θεσμού εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ρωσσίας, ενός γεγονότος με τόσην σπουδαιότητα, αλλά και σημασίαν. Εκτιμώ βαθύτατα τα αδελφικά συναισθήματα και τας εκφρασθείσας ευχάς, την διά προσευχών υποστήριξιν και την ορατήν μαρτυρίαν της Ορθοδόξου ενότητος, της τόσον πειστικώς διατρανωθείσης κατά τας ευλογημένας ταύτας ημέρας της ημετέρας επικοινωνίας καί συναναστροφής», υπογράμμισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

«Σήμερον, ο Κύριος μάς καλεί εις νέους αόκνους κόπους, περιμένει από εμάς μίαν αφοσιωμένην προσφοράν, εν φλογισμένον κήρυγμα και πλούσια τα έργα της αγάπης. Ας εργασθώμεν με θέρμην, το αυτό φρονούντες και ειρηνεύοντες (Β Κορ. 13. 11), προσδοκώντες την Θείαν χάριν, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσαν και τα ελλείποντα αναπληρούσαν», πρόσθεσε κλείνοντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προκαθημένων και των Αρχηγών των αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πρόεδρος Πούτιν στην ομιλία του, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, εκφράζοντας θερμότατες ευχαριστίες για την παρουσία τους στην Μόσχα.

Στη συνέχεια, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.κ.Θεόδωρος Β΄, εκ μέρους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, προσφώνησε τον κ.Πρόεδρο, λέγοντας: «Μετά τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Συνοδειῶν Αὐτῶν, ἐπισκεπτόμασθε μετά πολλῆς χαρᾶς καί συγκινήσεως, τήν ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρίαρχη πνευματική δύναμη τῆς εὐλογημένης χώρας σας, γιά νά συμμετάσχουμε στούς ἑορτασμούς τῆς ἐκατονταετηρίδος τῆς ἐπανασυστάσεως τοῦ Πατριαρχείου Μοσχοβίας. Αἰσθανόμασθε, ὅτι ἐπισκεπτόμασθε προσφιλῆ καί ἀγαπητόν κατά πάντα λαόν.

Ἡ Ὀρθοδοξία σήμερα, Κύριε Πρόεδρε, καλεῖται νά φανῆ ἀντάξια σέ κρίσιμες περιόδους τῶν λαῶν, τῶν πολιτισμῶν καί τῆς ἀνθρωπότητος γενικότερα.

Ὁ εὐγενῆς καί φιλόχριστος Ρωσικός λαός, χαρακτηρίζεται γιά τήν φιλοπατρία του, τήν γνήσια εὐσέβειά του καί τήν στενή πνευματική σχέση μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν μοναχικό βίο. Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Ρωσία, ἐξελθούσα τῶν δοκιμασιῶν τού παρελθόντος, εὐρέθη ἀκεραία καί ἔτι κραταιά. Αὐτό βεβαίως ὀφείλεται στήν Σταυραναστάσιμη βάση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί στούς ἀψευδείς Του λόγους “πύλαι Ἄδου οὐ κατησχύσουσιν Αὐτῆς”. Ὅλ’ αὐτά δημιουργοῦν στήν καρδιά μας συναισθήματα καυχήσεως, ἱκανοποιήσεως καί ψυχικῆς ἀγαλλιάσεως.

Ἡ συγκίνησή μας κ. Πρόεδρε εἶναι φανερή καί μεγάλη. Ἀπό τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη καί λίαν ἀγαπητό ἀδελφό κύριο Κύριλλο, τόν ἄξιο καί ἀκούραστο Προκαθήμενό σας, πληροφοροῦμεθα τήν μεγάλη καί καρποφόρα δρᾶση σας, ὑπέρ τῆς καλῆς πορείας καί τῆς προόδου τοῦ φιλόξενου καί εὐγενοῦς λαοῦ τῆς Ρωσίας. Εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος μέ πολλά χαρίσματα, μία ξεχωριστή προσωπικότητα γνωστή γιά τίς εὐαισθησίες καί τήν ἀγάπη σας πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Σᾶς διαβεβαιώνω προσωπικά κ.Πρόεδρε, πώς ἐμεῖς ὡς Πατριαρχεῖο θά βρισκόμασθε πάντοτε κοντά σας καί θά συντρέχουμε σέ κάθε σας αἴτημα γιά βοήθεια, θά προσευχόμασθε νά ἔχετε ὑγεία καί ἐνίσχυση στό ὑψηλό σας ἔργο, Σεῖς, οἱ οἰκείοι σας, οἱ ἐκλεκτοί συνεργάτες σας καί ὁ φιλόχριστος λαός τῆς Ρωσίας.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Εὐχόμεθα ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης νά Σᾶς ἔχει πάντοτε καλά καί νά Σᾶς ἐνισχύει στά ὑψηλά σας καθήκοντα. Νά ἔχετε ὑγεία καί κάθε ἐπιτυχία. Στό πρόσωπό Σας χαιρετίζουμε ὁλόκληρο τόν εὐγενῆ λαό τῆς Ρωσίας καί προσευχόμεθα γιά τήν πρόοδό του.

Ἐκ μέρους ὄλων, πρός τήν ἔντιμη Κυβέρνηση τῆς Ρωσίας, μέσω τοῦ τιμίου Προσώπου σας, ἐπιδαψιλεύουμε τίς ὁλόθερμες Πατριαρχικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν γιά τήν ὡραίαν αὐτήν καί λίαν συγκινητικήν ὑποδοχήν».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των Προκαθημένων, όπου είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις για διάφορα σύγχρονα προβλήματα.

Αξίζει να αναφερθεί, πως στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση του Πατριάρχου κ.κ.Θεοδώρου με τον κ.Πούτιν, η οποία έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, ο κ.Πρόεδρος είπε στον Μακαριώτατο πως μίλησε τηλεφωνικά με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Αιγύπτου κ.Σίσι και συμφώνησαν σύντομα να συναντηθούν.

(πηγή φωτογραφιών ROMFEA.GR)