image_pdfimage_print

Την 11η Δεκεμβρίου ε.έ, Κυριακή των Αγίων Προπατόρων, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο, προηξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας και κατά την διάρκεια αυτής ετέλεσε την χειροτονία του Θεοφ. Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου, στον Ιερό Πατριαρχικό καί Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.

Στην Ευχαριστιακή Σύναξη και την χειροτονία του Θεοφιλεστάτου συμμετείχαν οι Σεβ. Μητροπολίτες, Μιλήτου κ. Απόστολος, Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος, Πηλουσίου κ. Νήφων, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Μητρ. Άκκρας κ. Νάρκισσος και ο Σεβ. Καρθαγένης κ. Μελέτιος, ενώ παρευρέθησαν ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο Εντιμ. Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της μεγαλωνύμου Πόλεως κ.Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Εντιμ. Πρόεδρος της Αραβοφώνου Κοινότητος Αλεξανδρείας κ.Φουάντ και λοιποί Πρόεδροι συλλόγων και φορέων της Ελληνικής Παροικίας. Τον Ναό κατέκλυσαν εκτός από τους πιστούς της Αλεξανδρινής παροικίας, πλήθος προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι ταξίδευσαν για να παρευρεθούν στην χειροτονία.

Ο Μακαριώτατος, κατά την ομιλία Του, με συγκίνηση είπε τα εξής:

«Προτρέπει η Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων: «Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους• ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων» (Διδαχή, 15, 1). Ακριβώς την χειροτονία τέτοιου νέου επισκόπου προσερχόμεθα να τελέσουμε σήμερα, του εψηφισμένου Επισκόπου της νεοσύστατης Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου, επιβραβεύοντας τους κόπους και την πολυποίκιλη διακονία του στην Εκκλησία του Αγίου και Ευαγγελιστού Μάρκου.

Παιδί μου Αγαθόνικε,

Αξιώθηκες από τον Θεό να τιμηθείς με το ύπατο αξίωμα της αρχιερωσύνης, ενός αξιώματος για το οποίο ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι: «Καλοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς κρεῖσσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὃς μόνος πεπίστευται τὰ κρυπτὰ τοῦ θεοῦ• αὐτὸς ὢν θύρα τοῦ πατρός, δι’ ἧς εἰσέρχονται ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ οἱ προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ ἡ ἐκκλησία. Πάντα ταῦτα εἰς ἑνότητα θεοῦ» ( Προς Φιλαδελ. 9,1).

Η ανάδειξή σου στον επισκοπικό βαθμό δεν ήταν τυχαία. Καίρια συνήργησαν προς αυτό, ο αδαμάντινος χαρακτήρας και το ήθος σου, η μεθοδικότητα και η εργατικότητά σου, η άρτια θεολογική συγκρότησή σου, και η βαθειά Εκκλησιαστική συνείδησή σου. Στάθηκες πλησίον του Πατριάρχου και εβάστασες το βάρος του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου. Είσαι προικισμένος και ικανός κληρικός, άριστα κατηρτισμένος, μα πιο πολύ έχεις θέρμη και αγάπη δια την Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και του έργου της προς τον αφρικανό άνθρωπο. Υπήρξες πρωτοπόρος ιεραπόστολος στην Τανζανία και για τον λόγο αυτό η περί Ημάς Ιερά Σύνοδος σε εξέλεξε επίσκοπο της περιοχής Αρούσας του κράτους αυτού.

Μη δειλιάσεις έμπροσθεν του νέου επιτάγματος που σου έδωκε η των αλεξανδρέων Εκκλησία «Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε», λέγει Κύριος (Πραξ., 22, 21), «Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ, μηδὲ δειλιάσης, μηδὲ πτοηθῆς…, ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου ὁ προπορευόμενος, μεθ’ ὑμῶν ἐν ὑμῖν, οὔτε μή σε ἀνῇ, οὔτε μή σε ἐγκαταλίπη» (Δευτ., 31, 6). Διακόνησε το λαό του Θεού, «τύπος γίνου τῶν πιστῶν» (Α΄ Τιμ., 4,12), «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν» (Λουκ., 2, 32) και όπως λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γίνου ο «λύχνος τῆς ᾿Εκκλησίας» (Επιστ. 41, 5). Ο λαός της Αφρικής θέλει φως, γίνου εσύ το φως «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλά σου ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ., 5, 16). Μεταλαμπάδευσε το φως σου, το φως της Εκκλησίας στην ιεραποστολή με την θυσιαστική θεολογία της προσφοράς και της κακουχίας, μα προπάντων της αγάπης, «πρὸς καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ. 4, 12). Διακόνησε τον πονεμένο άνθρωπο της Αφρικής έχοντας προ των οφθαλμών σου ότι ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο «ἐπὶ τυραννίδι καὶ φόβῳ καὶ καταπλήξει…, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ πραΰτητι…, οὐ βιαζόμενος· βία γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ Θεῷ…, οὐ διώκων…· οὐ κρίνων» (Προς Διόγν., 7). Και όπως συμπληρώνει ο Χρυσορήμων Ιωάννης «πάντων ὀφείλει εἶναι ὁ ἐπίσκοπος, τὰ πάντων βάρη βαστάζων• ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις ὀργιζομένοις συγγνώμη» (Εις τας Πράξ., 60, 39).

Για αυτό, παιδί μου Αγαθόνικε, ακολούθησε τα παραινετικά λόγια της Διδαχής των Δώδεκα Αποστόλων «Οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις• γνώσῃ γὰρ τίς ἐστιν ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης. Οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ σου καὶ οὐκ ἐρεῖς… Οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἐντολὰς κυρίου, φυλάξεις δὲ ἃ παρέλαβες, μήτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν» (Διδαχή, 4, 1-14).

Κήρυξε στα βάθη της Αφρικής, «κήρυξον, λέγει ο Παύλος, τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχή», κήρυξε «Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ., 2,2). Μη δώσεις «ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις σου, ἕως ἂν ἴδης τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ» (Ψαλμ., 131, 4-5). Μεταλαμπάδευσε τις αξίες και τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστης και του ορθοδόξου αγαπητικού βιώματος σε ολόκληρη την Αφρική των λαών και των πολιτισμών. Πρόβαλε το θεανθρώπινο πρόσωπο του αναστηθέντος Χριστού, ο οποίος ανύψωσε την ανθρώπινη φύση και κατέδειξε την ιερότητά της ως φορέας της εικόνας του Χριστού. Γίνου το βάλσαμο της αγάπης και γλύκαινε τον πόνο της ανθρώπινης καρδιάς. Δώσε την αγάπη σου στους πονεμένους αφρικανούς ανθρώπους, ένα σου βλέμμα και ένας σου λόγος συμπόνιας, αρκούν για να σπογγίζουν τα δάκρυα του πόνου τους. «Ποιμένα ἀληθινόν ἀποδείξῃ ἡ ἀγάπη· δι’ ἀγάπην γάρ ὁ ποιμήν ὁ μέγας ἐσταυρώθη» λέγει ο Χρυσόστομος (Ιω. Χρυσόστομος, Λόγος περί Ἱερωσύνης Β΄). Πρόταξε τα στήθη σου για την υπεράσπιση του δικαίου των αδυνάτων, ώστε να μη σφετερίζονται τον τίμιο ιδρώτα τους οι συνεχώς αδικούντες επιτήδειοι. Προστάτευσε τα παιδιά της Αφρικής, προπαντός τα παιδιά, τα οποία αποτελούν την ελπίδα της Εκκλησίας μας και την ελπίδα της Αφρικής. Διάλεξε ως συνεργάτες σου τους φοβουμένους τον θεό ώστε να μεγαλύνεται ο λόγος Αυτού.

Μην απογοητευθείς και μη φοβηθείς· οπλίσου με δύναμη και υπομονή, περπάτησε επάνω στα αγριεμένα κύματα σαν τον Πέτρο βλέποντας στο πρόσωπο τον Χριστό, Αυτόν έχεις βοηθό και αντιλήπτορα, Αυτόν που έγινε το «λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ., 20, 28). Εκείνος θα σε κρατήσει να διαβείς με ασφάλεια τις ολισθηρές ατραπούς της επισκοπικής σου διακονίας. Σε κάθε δοκιμασία να αναφωνείς πάντοτε το του Ιωάννου του Χρυσοστόμου «δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν», και θα ξαστερώνει η καρδιά σου από τα βάρη της επισκοπικής σου διακονίας και το χαμόγελο της χριστιανικής χαράς δεν θα σβήνει από τα χείλη σου.

Αγαπητό μου παιδί Αγαθόνικε, άπλωσε τα τίμια χέριά σου, και «φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισε τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῇς: Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστὲ εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (Δοξαστικό των Aποστίχων της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης και Ματθ., 25, 23)».

Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας παρετέθη εόρτια τράπεζα προς όλους τους παρευρισκομένους. Εν συνεχεία, ο Μακαριώτατος υπεδέχθη τους φιλοξενούμενος Αρχιερείς εξ Ελλάδος και τον όμιλο των προσκυνητών στο Πατριαρχικό Μέγαρο, όπου είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους μουσειακούς χώρους του Πατριαρχείου, διανέμοντας προς όλους αναμνηστικά δώρα και ευλογίες.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος (Νικολαΐδης) εγεννήθη εις τα Γιαννιτσὰ το 1964. Είναι Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης και της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θεσσαλονίκης. Απὸ το 1986 είναι μοναχὸς τής Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπῳ. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ των Μητροπόλεων Φλωρίνης και Κίτρους, ενώ απὸ το 2004 έως το 2011 διηκόνησε εις διάφορα Ιεραποστολικὰ κλιμάκια της Αφρικής κατόπιν ευλογίας του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου του Β΄, διατελέσας Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως εις την Τανζανίαν.

Τον Δεκέμβριον του 2013 κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου, μετέβη εις Αλεξάνδρειαν όπου ὑπηρέτησε ως Σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου, ως Κωδικογράφος και Διευθυντὴς του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πατριάρχου. Την 17ην Νοεμβρίου 2016 εξελέγη παμψηφεὶ Επίσκοπος της νεοσυστάτου Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, χειροτονηθεὶς υπὸ της Α.Θ.Μ. την 11ην Δεκεμβρίου 2016 εις τον Πατριαρχικὸν Ιερὸν Ναὸν του Αγίου Σάββα εις Αλεξάνδρειαν.

(Oι φωτογραφίες είναι του ανταποκριτή της ROMFEA.GR στην Αλεξάνδρεια ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΠΑΠΠΑ.)