image_pdfimage_print

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ» ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙᾼ

Μετεφράσθη ἐκ τῆς ρωσσικῆς καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν διαδικτυακὸν τόπον «Ρομφαία», ὡς μὴ ὤφειλε, τὴν σήμερον 21ην Φεβρουαρίου τ. μ., ἄρθρον μέ πηχυαῖον τίτλον: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΛΙΝ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ» ἐκ τοῦ ἱστοχώρου http://www.interfax-religion.ru/?act=interview&div=543.

Προφανῶς, πρόκειται περί δημοσιογραφικοῦ λάθους λόγῳ «ζήλου οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» (πρβλ. Ρωμ. ι’, 2) περὶ τὰ δημοσιογραφικά, ἐκ τοῦ Γραφείου Ρεπορτὰζ: Romfea.gr, διότι ἡ ἀνακατεύθυνσις εἰς τὸν σχετικὸν ὑπερσύνδεσμον ὁδηγεῖ εἰς συνέντευξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κλὶν κ. Λεωνίδου εἰς τὸ Ρωσσικὸν Πρακτορεῖον Interfax καὶ οὐχὶ εἰς ἐπίσημον τινὰ ἀπάντησιν ἢ ἀνακοινωθέν.

Ἡ ἀνάγνωσις τῶν ἐρωτήσεων τοῦ Πρακτορείου καὶ τῶν ἀπαντήσεων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κλίν, καθὼς καὶ τῶν φύρδην μίγδην παρατεθέντων συμπιλημάτων ἐκ τῶν προσωπικῶν ἱστοσελίδων τῶν ἀδαῶν κληρικῶν αἰδεσιμολογιωτάτων πρωτοπρεσβυτέρων π. Γεωργίου Μαξίμοβ καί Ἀντρέϊ Νοβίκοβ, οἵτινες ὡς «λεόντες ὠρυόμενοι περιπατοῦσιν ζητοῦντες τίνα καταπίωσι» (πρβλ. Α’ Πε. 5, 8) πρὸς κορεσμὸν τῆς ἀκράτου ἐγωϊστικῆς καὶ ἐθνοφυλετικῆς των μισαλλοδοξίας, καθιστᾶ φανερὰν τὴν ὁλοτελῆ ἔλλειψιν ἐκκλησιολογικοῦ φρονήματος καὶ τὴν πλήρη ἀπαξίωσιν τῆς καθηγιασμένης Παραδόσεως καὶ Πράξεως τῆς Ἐκκλησίας ἔτι δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ἀντίληψιν περὶ Ἐκκλησίας ὡς ἐγκοσμίου τινὸς ὀργανισμοῦ διεπομένου ὑπὸ ἀρχῶν καὶ κανόνων ὅλως ξένων, καινοφανῶν καὶ ὀθνείων πρὸς τὰς ἀποστολοπαραδότους ἱεροκανονικὰς θεσμοθεσίας τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Καίτοι, τὸ προαναφερθὲν δημοσίευμα οὐδόλως ἀποτελεῖ ἐπίσημον ἀπάντησιν, ἀλλὰ πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς κανονικῆς τάξεως ἐπαγόμεθα τὰ κάτωθι:

α) Ἡ ὑπόδειξις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κλὶν ὅτι ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’ θὰ «πρέπει να απευθύνεται κατευθείαν στην ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας» προδίδει τὴν παχυλὴν ἄγνοιάν του ἢ τὴν ἐσκεμμένην ἀπόκρυψιν τῆς ἀληθείας, καθ’ ὅτι τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ἀπέστειλεν σχετικὸν Γράμμα (ὑπ᾽ἀριθμ. Πρωτ. 38/2022-14-02-2022) εἰς τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον ἀπὸ τῆς 14ης τ. μ. Φεβρουαρίου καὶ ἄρχι τοῦδε οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἐλάβομεν.

β) Αἱ αἰτιάσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κλὶν ὅσο καὶ τῶν ὑποδίκων κληρικῶν περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας προδίδουν ὁμοίως τὴν παχυλήν των ἄγνοιαν περὶ τὸ κανονικὸν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὴν ἐσκεμμένην καὶ κακόβουλον διαστροφὴν τῆς ἀληθείας. Κατὰ τὴν ἀδιάστατον πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, τὸ παράπτωμα κρίνεται εἰς τὸν τόπον, τουτέστιν εἰς τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν εἰς ἣν ἔλαβεν χώρα (βλ. ἀναλυτικῶς εἰς τὸ Ἀ. Βαβούσκος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, https://fosfanariou.gr/index.php/2022/01/20/gnomodotisi-vavouskou-peri-klirikwn-patr-alexandreias-poy-thelouun-na-ypaxthoun-ston-mosxas/). Διαλαμβάνουν δὲ τὰ σχετικά, περὶ τοῦ προκειμένου, σχόλια τῶν βυζαντινῶν κανονολόγων εἰς τὸν 8ον Κανόνα τῆς ἁγίας, ἐν Χαλκηδόνι, Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «τοὺς τοιούτους τοίνυν κληρικούς […] τῷ κατὰ χώραν ἐπισκόπῳ ὑποκεῖσθαι ἡ παροῦσα κελεύει σύνοδος» (ΖΩΝΑΡΑΣ: Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, τ. ΙΙ., σ. 235), «πάντας τούτους ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν εἶναι τοῦ κατὰ χώραν ἐπισκόπου, κατὰ τὴν περὶ τούτου τῶν ἁγίων Πατέρων παράδοσιν» (ΒΑΛΣΑΜΩΝ: Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, ἔν. ἀν., σ. 236), «ὑποκεῖσθαι καὶ οὗτοι ὀφείλουσι τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλεως», (ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ: Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, ἔν. ἀν., σ. 236-237).

γ) Καίτοι ὁ ὑπόδικος κληρικὸς π. Γεώργιος Μαξίμοβ οὐδόλως ἀποδέχεται τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ συγκληθησομένου δικαστηρίου, παρά ταῦτα, αἰσθανόμενος τὴν ἀνάγκην ὅπως ἀποσκορακίσῃ τὸν μῶμον τῆς συλλειτουργίας μετὰ καθηρημένων κληρικῶν καὶ ἀπολογούμενος, διὰ μία εἰσέτι φορὰν, ἀποκρύπτει τὴν ἀλήθειαν ἢ λέγει σκοπίμως ψέματα, καθὼς τὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἐκ τοῦ διαδικτύου ἵστανται μάρτυρες ἀψευδεῖς τῆς συλλειτουργίας του μετὰ τοῦ καθηρημένου πρώην κληρικοῦ Nifon Hule τῆς Ἱ. Μ. Νιγηρίας, ὅστις κατεδικάσθη –(2020)- ἀμετακλήτως διὰ πλῆθος κανονικῶν παραπτωμάτων.

δ) Τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κλίν περὶ δῆθεν διώξεων καὶ ἀντιποίνων πρὸς τοὺς προσχωρήσαντας εἰς τὸ μόρφωμα τῆς ρωσσικῆς παρουσίας ἐν Ἀφρικῇ ἀποτελοῦν προϊόντα νοσηρᾶς φαντασίας καὶ αἰσχρὰ μέσα προπαγάνδας, ἅτινα θυμίζουν ἄλλας ἐποχὰς καὶ ἄλλας μεθόδους.

ε) Ἡ προσπάθεια διαψεύσεως τῆς παροχῆς ὑλικῶν ἀνταλλαγμάτων εἰς τοὺς Ἀφρικανοὺς κληρικούς, καίτοι ἐπιχειρεῖται νὰ ἀποκρυβῇ κάτω ἀπὸ τὸν ὅρον «ἀνύψωσις τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου», εἶναι μᾶλλον ἀνεπιτυχής. Εἰς τοὺς προσωπικοὺς λογαριασμοὺς τῶν ἱερέων εἰς τὰ μέσα τῆς κοινωνικῆς, λεγομένης, δικτυώσεως κυκλοφοροῦν σχετικοὶ κατάλογοι παροχῶν καὶ «εὐεργετημάτων» διὰ τοὺς ἀποστάτας. Δυστυχῶς, διὰ τὴν ρωσσικὴν παρασυναγωγὴν ἡ διάκρισις τῶν Ἀφρικανῶν ἱερέων εἰς «Συντονιστὰς» καὶ ἁπλοὺς ἱερεῖς, μὲ μόνον τοὺς πρώτους νὰ ἀπολαμβάνουν τῶν ἀνωτέρω παροχῶν ἀπεκάλυψε τὴν φενάκην τῶν «φιλανθρώπων Ρώσσων καὶ τῶν ἀπανθρώπων Ἑλλήνων», διὸ καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν προσχωρησάνταν ἐπανέκαμψαν εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας πλήρως ἀπογοητευμένοι ἐκ τῶν αὐτοκλήτων «σωτήρων» τους.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς μήτηρ φιλόστοργος, ἀναμένει τὴν ἐπιστροφὴν πάντων τῶν πεπλανημένων προβάτων, δεικνύουσα ἀείποτε φιλανθρωπίαν, μακροθυμίαν καὶ ἀνοχήν. Διὸ καὶ καλοῦμεν ἅπαντας, ἀναμιμνησκόμενοι καὶ τὴν τοῦ Ἀσώτου Παραβολήν, εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν εἰς τὰς πατρικὰς ἀγκάλας. Ἐκ παραλλήλου, διαδηλοῦμεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι θέλομεν θύσῃ ἕως καὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡμῶν ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων προβάτων καὶ θέλομεν προστατεύσῃ αὐτά, παντὶ τρόπῳ καὶ σθέσει, ἐκ τῶν βαρέων λύκων καὶ τῶν μισθωτῶν κακο-ποιμένων.

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ 21ῃ Φεβρουαρίου 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΡΩΣΣΙΑΣ