image_pdfimage_print

     Τη προσκλήσει της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και υπό την προεδρείαν Αυτού  συνήλθον εις Σύναξιν οι Προκαθήμενοι των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της παλαιφάτου Εκκλησίας Κύπρου εις Φανάριον μεταξύ 1ης και 3ης Σεπτεμβρίου ε.ε. Της Συνάξεως ταύτης μετέσχον αυτοπροσώπως οι Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρος Β  καί Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ  καὶ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β . Τον Πατριάρχην Αντιοχείας κ.κ. Ιγνάτιον Δ , κωλυθέντα τελικώς να παραστή, αν και ούτος πρώτος πάντων των προσκληθέντων Πατριαρχών ασμένως απεδέξατο την πρόσκλησιν, όπως μετάσχη της Συνάξεως ταύτης, εξεπροσώπησεν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κ. Ισαάκ.

     Οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι μετά των Αρχιερέων συνοδών Αυτών και ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Αντιοχείας συνεχοροστάτησαν, τη Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου ε.ε., μετά της Α.Θ.Παναγιότητος και των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου κατά την, συμφώνως προς την έκπαλαι κρατήσασαν εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω τάξιν, τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή της Ινδίκτου, και συνυπέγραψαν μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου την επί τούτω καταστρωθείσαν Πράξιν επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους.

     Το εσπέρας της αυτής ημέρας, επραγματοποιήθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ η τελετή ενάρξεως της Συνάξεως ταύτης, εν αρχή της οποίας η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανέγνω την εισηγητικήν αυτού ομιλίαν, μεθ᾽ ην οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι και ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας απηύθυναν χαιρετισμούς και κατέθεσαν τας εαυτών σκέψεις επί των θεμάτων της Συνάξεως ταύτης.

     1. Η Σύναξις των Προκαθημένων, έχουσα ως κύριον θέμα αυτής την εξέτασιν της καταστάσεως εις την Μέσην Ανατολήν, προέβη εις αλληλοενημέρωσιν και εκτενή συζήτησιν επ’ αυτού, μετά την οποίαν εξαπέλυσε Μήνυμα των Προκαθημένων προς το πλήρωμα των Εκκλησιών αυτών ως και προς πάντα άνθρωπον καλής θελήσεως, δια του οποίου εκφράζεται αλληλεγγύη και συμπάθεια προς τους εκεί δοκιμαζομένους αδελφούς και απευθύνεται έκκλησις προς τους ανά τον κόσμον πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτας δια την καθιέρωσιν αρχών και την ανάληψιν δεσμεύσεων προς ειρηνικήν συμβίωσιν των πιστών των διαφόρων θρησκειών εις τον ευαίσθητον τούτον γεωγραφικόν χώρον.

     2. Συναφώς προς το ανωτέρω θέμα, η Σύναξις απεφάσισεν όπως:

    α) Τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και η Εκκλησία Κύπρου συνδράμουν και ενισχύσουν έτι περισσότερον τον μερίμνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμφώνως και προς τας σχετικάς αποφάσεις της Γ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986), διεξαγόμενον διαχριστιανικόν και τον διαθρησκειακόν μετά των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών διάλογον.

   β) Οι εκπρόσωποι των εν τη Μέση Ανατολή Ορθοδόξων Εκκλησιών επικοινωνούν προς το Γραφείον της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει δια την αντιμετώπισιν των εκάστοτε αναφυομένων εν τη περιοχή προβλημάτων και εξεύρεσιν των ενδεικνυμένων λύσεων δια της λήψεως των προσηκόντων μέτρων.

    γ) Μεριμνήσουν:

    i. δια την ανέγερσιν θεραπευτηρίου επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ευρισκομένου εντός της κανονικής γεωγραφικής δικαιοδοσίας αυτού, δια την νοσηλείαν και θεραπείαν των εν τη εμπεριστάτω περιοχή εκείνη ευρισκομένων ασθενών,

   ii. δια την παροχήν υπό εκάστης Εκκλησίας κατ’ έτος υποτροφίας εις νέους, πιστούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προς πραγματοποίησιν προπτυχιακών η μεταπτυχιακών σπουδών εις καθιδρύματα της δικαιοδοσίας αυτών, και

   iii. δια την συμβολήν, εν συνεργασία μετά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εις την καταπολέμησιν λοιμωδών νόσων (π.χ. ΑIDS/HIV) και επιδημικών ασθενειών εις πολλάς χώρας της Αφρικανικής Ηπείρου.

    3. Εις τα πλαίσια των συζητήσεων η Σύναξις ησχολήθη και με το θέμα της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και απεφάσισεν, όπως επισπευσθή η διαδικασία της προπαρασκευής αυτής, ίνα καταστή δυνατή η σύγκλησις αυτής εις το ορατόν μέλλον. Μετά λύπης διεπιστώθη ότι το προκληθέν, τον παρελθόντα Φεβρουάριον, αδιέξοδον εις την πορείαν προς την υλοποίησιν της από μακρού προετοιμαζομένης συγκλήσεως αυτής οφείλεται εις τας προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Πανορθοδόξων Προσυνοδικών Διασκέψεων, τας αφορώσας εις τον δι’ ομοφωνίας τρόπον λήψεως των αποφάσεων αυτών, και υπέβαλον την εισήγησιν εις την Α.Θ.Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, όπως Ούτος συγκαλέση Σύναξιν των Μακαριωτάτων Πατριαρχών και Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών προς αναθεώρησιν των ανωτέρω προβλέψεων, δια την ταχυτέραν προώθησιν και ολοκλήρωσιν της προπαρασκευής της Συνόδου.

    4. Η Σύναξις υιοθέτησε την πρότασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ίνα πραγματοποιηθή εις το εγγύς μέλλον συνάντησις θρησκευτικών ηγετών της περιοχής της Μεσογείου, κατά την οποίαν θα ηδύνατο να συμφωνηθή και διακηρυχθή εν είδος οικολογικής «Χάρτας της Μεσογείου», ως συμβολής εις την προσπάθειαν προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν και συνεργασίαν των θρησκειών της  περιοχής.

    5. Προσέτι, λόγω προσφάτων γεγονότων εν τω χώρω της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Σύναξις υπεγράμμισε την ανάγκην, όπως πάσαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι σέβωνται και τηρούν αυστηρώς τα γεωγραφικά όρια της δικαιοδοσίας εκάστης, ως ταύτα καθωρίσθησαν υπό των Ιερών Κανόνων και των Ιδρυτικών αυτών Τόμων.

   Τέλος, οι Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι και ο Θεοφιλέστατος εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας ηυχαρίστησαν τον Οικουμενικόν Πατριάρχην δια την απευθυνθείσαν εις αυτούς πρόσκλησιν να έλθουν εις το Ιερόν της Ορθοδοξίας Κέντρον και διασκεφθούν από κοινού επί απασχολούντων τας Εκκλησίας αυτών εν τη συγκυρία ταύτη προβλημάτων και απεφάσισαν όπως ούτοι συσκέπτωνται τακτικώτερον περί των ορθοδόξων πραγμάτων.

     Εν Φαναρίω, τη 3η Σεπτεμβρίου 2011