1

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

      Με την αναγγελία της εκλογής του Σεβ.Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ.Ιερωνύμου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ απέστειλε προς τον Μακαριώτατο το ως κάτωθι συγχαρητήριο Πατριαρχικό Γράμμα:

  

Αριθμ. Πρωτ. 400


         
           Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

           
            Ασμένως ήχησεν τοις ημετέροις ωσίν το χαρμόσυνον άγγελμα της επαξίας εκλογής Υμών εις τόν Αρχιεπισκοπικόν θρόνον της αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος.

           
           Η εκλογή και η ανάληψις των υψηλών καθηκόντων Υμών βεβαιούν ημάς περί της επιτυχούς καθ’ όλα νέας εκκλησιαστικής πορείας και καταστάσεως της Υμετέρας Αρχιεπισκοπικής δράσεως και της ευρυτέρας διεκκλησιαστικής και διορθοδόξου μαρτυρίας και μερίμνης Υμών.

           
           Η Υμετέρα πνευματική προσωπικότης, η ευρυτέρα και πανθομολογουμένη θεολογική κατάρτισις, η πολύχρονος εμπειρία περί τα εκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δε η αγάπη προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τον πιστόν Λαόν του Θεού, παρέχουν τα εχέγγυα διά την περαιτέρω λαμπράν Αρχιεπισκοπίαν Υμών.

           
           Όθεν, ευχόμεθα ολοψύχως του Αρχιποίμενος Σωτήρος ημών Χριστού όπως ενισχύη την Υμετέραν φιλτάτην ημίν Μακαριότητα, εν υγεία αδιαπτώτω και δυνάμει πολλή, επί μήκος ετών και ορθοτομούντα τον λόγον της Αυτού αληθείας, προς έπαινον και εύκλειαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και της καθόλου Ορθοδοξίας.

           
            Επί δε τούτοις, συγχαίροντες καί αύθις Υμάς διά την εκλογήν, κατασπαζόμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα εν φιλήματι εορτίω και παραμένομεν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Αυτής.

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας

τη 7η Φεβρουαρίου 2008