1

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΠ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

     Εξ αφορμής της δικαιώσεως του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ απέστειλε προς την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο την κάτωθι επιστολή:

     «Παναγιώτατε και Θειότατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, εν Χριστώ τώ Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Βαρθολομαίε, την Υμετέραν γερασμίαν  Παναγιότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

    Εν αγαλλιάσει ψυχής και ικανοποιήσεως εγενόμεθα κάτοχοι της χαρμοσύνου ειδήσεως περί της σχετικής αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διά την επιστροφήν του ιστορικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, διά της οποίας δικαιώνονται προσπά- θειες και αγωνίες πολλών ετών της Υμετέρας Παναγιότητος.

    Ωσαύτως, επιθυμούμεν ίνα εκφράσωμεν τας ειλικρινείς συγχαρητηρίους ευχάς της ημών Μετριότητος, διά την επιτυχίαν αυτήν, και να εξάρωμεν επί τη ευκαιρία την Υμετέραν πεπνυμένην και εμπνευσμένην πρωτοβουλίαν, διά την εν γένει δικαίωσιν απάντων των κεκτημένων της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να επανακτήση το σπουδαίον ακίνητον του «ξυλίνου Ορφανοτροφείου». Ευχόμεθα δε ολοψύχως να ολοκληρωθή το όραμα Υμών, αυτό της ιδρύσεως και λειτουργίας Πατριαρχικού Διεθνούς Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημερώσεως και Εκπαιδεύσεως.

    Εφ’ω, προσευχόμεθα διά την ενδυνάμωσιν της Υμετέρας φιλτάτης ημίν Παναγιότητος και ασπαζόμεθα Αυτήν εν φιλήματι αγίω, παραμένοντες αγαπητός εν Κυρίω αδελφός Υμών.

 †Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄

 Εν τή Μεγάλη Πόλει
της Αλεξανδρείας
τη 16η Ιουνίου  2010»