1

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΧ.ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Eξοχώτατε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριε Κάρολε Παπούλια, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου Θεού εφ’ Υμάς.

         Διά τούδε του Πατριαρχικού ημών Γράμματος, εν αισθήμασι αγάπης και ιδιαζούσης τιμής επιθυμούμεν να εκφράσωμεν τας εκ μέσης καρδίας συγχαρητηρίους ευχάς της ημών Μετριότητος επί τη επαξία επανεκλογή υμών εις το ύπατον αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

         Οθεν, ευχόμεθα Υμίν πάσαν επιτυχίαν και ενίσχυσιν εις την επιτέλεσιν του υψίστου υπουργήματος Υμών. 

         Επί δε τούτοις, συγχαίροντες και αύθις, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός διατηρή Υμάς εν υγιεία και δυνάμει πολλή και ευλογή τα οράματα και τας ευγενείς προσπαθείας Υμών πάντοτε.

Θερμά συγχαρητήρια ! 

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

 

Εν τη Μεγάλη Πόλει
της Αλεξανδρείας
τη 4η Φεβρουαρίου 2010