1

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΠΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ἀριθμ. Πρωτ.138/2022

Ἁγιώτατε Προκαθήμενε τῆς Κοπτικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος Πάπα Tawandros II, τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά μεγάλης ἐκπλήξεως καί βαθυτάτης άπογοητεύσεως ἐπληροφορήθημεν διά τῆς ἐντόνου δημοσιοποίησεως στα ΜΜΕ τήν άπόφασή Σας ὅπως παραχωρήσετε τήν χρήση Ἱεροῦ Ναοῦ ἐν Καΐρῳ τοῦ καθ’ Ὑμᾶς Πατριαρχείου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐν γένει λειτουργικῶν καί πνευματικῶν ἀναγκῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων.

Ἡ ἀπόφασή Σας αὐτή μᾶς ἐξέπληξε δυσάρεστα διότι ἀποτελεῖ εὐθεία ἀνάμειξη σέ σοβαρά ἐσωτερικά θέματα τῆς ὑπ’οὐρανόν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως δέ παρεμβαίνει στή ἄμεση διοικητική καί ποιμαντική δικαιοδοσία μας ὡς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας καί ὡς Πάπα καί Πατριάρχου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάσης Ἀφρικῆς γιά θἐματα ἀφορῶντα σέ αμιγῶς ἐνδορθόδοξες σχέσεις.

Γνωρίζετε καλῶς Μακαριώτατε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διά δικούς της ἰδιοτελεῖς σκοπούς ἀποκηρύσσει μονομερῶς κάθε ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ οποία ἀνεγνώρισε τήν σύμφωνα με τούς αἰῶνες καί τίς ὑπ’ αὐτούς καθορισμένες Κανονικές καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις παραχωρηθεῖσαν ὑπὀ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου αὐτοκεφαλία στην τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

Ὡστόσο ἡ Ρωσική Ἐκκλησία δεν παρέμεινε μόνον στήν προφορική αποκήρυξη, ἀλλά προχώρησε περαιτέρω ὡς μή ὤφελε, εἰσβάλλοντας ἀναδέλφως καί ἀντικανονικῶς στήν πνευματική δικαιοδοσία μας ἀναζητῶντας νά ἐξαγοράση παντοιοτρόπως κληρικούς καί ἐνοριακές κοινότητες ἐν Ἀφρικῇ δι’ ἐκδικητικούς λόγους καί ἱδιοτελεῖς σκοπούς.

Στό ἀδιανόητο αὐτό παράπτωμα τῶν Ρώσων ἀδελφῶν μας ἡ Μακαριότητά Σας συνέδραμε de facto διά τῆς συμφωνίας πού συνέπτυξε προσφάτως μετά τοῦ τιτλοφορηθέντος αὐθαιρέτως -διό καί κανονικῶς ὑποδίκου- “ ’Εξάρχου διά τήν Ἀφρικήν“ Μητροπολίτου Κλίν κ.Λεωνίδα.

Μακαριώτατε,

Ἡ στάση Σας αὐτή επλημμύρισε μέ ἀπογοήτευση τήν καρδία τῶν ἐν Ἀφρικῇ Ὀρθοδόξων, ὡς καί τῆς Μετριότητός μας, ἀποθαρρύνει κάθε περαιτέρω προσπάθεια καρποφόρου συνεργασίας μεταξὐ ἡμῶν καί ἀπειλεῖ εὐθέως τῖς ἀγαστές σχέσεις τῶν Ἐκκλησίων μας. Το γεγονός ὅτι παραθεωρήσατε τήν παλαίφατη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας σέ θέμα πού ἀφορᾶ τήν σχέση Της μέ ἀλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐντός τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας Της τυγχάνει βαρύ ολίσθημα, τό ὁποῖο χρίζει ἀμέσου θεραπείας ἀπό μέρους Σας, ὡς καί πράξη ἀγνωμοσύνης πρός τό καθ’ἡμᾶς Πρεσβυγενές Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐστάθη δίπλα στήν ἀδελφή Κοπτική Ἐκκλησία σέ δύσκολές στιγμές, ὄπως π.χ. τῆς πρό ἐτῶν ἐμφανίσεως Κόπτου ψευδο-Πατριάρχου ἐξ Ἀμερικῆς κ.λ.π.

Ἀναμένοντες τήν ἐκ μέρους Σας ἄμεσον ἵασιν τῆς προαναφερθείσης ἐν Αἰγύπτῳ καταστάσεως μετά τῶν Ρώσων ἀδελφῶν, ἡ αὐθαιρεσία τῶν ὁποίων λαμβάνει πανορθόδοξη διάσταση ἀντιμετωπίσεως, ἐκφράζομεν καί πάλιν τήν βαθυτάτην ἀπογοήτευσή μας γιά τήν στάσην Σας αυτή καί διατελοῦμεν,

 

Τῆς Ὑμετέρας περιποθήτου Ἁγιότητος

ἀδελφός ἐν Χριστῷ ἀγαπητός

+ Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β'

 

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 11ῃ Ιουλίου 2022