ΚΟΣΜΑΣ Β’ (1723-1736)

 Δεν υπάρχουν ικανές πληροφορίες περί της δράσεώς του.