ΚΥΡΟΣ (631-641)

 Επεχείρησε να συμβιβάσει τους Μονοφυσίτες με τους Ορθοδόξους, δια του Μονοθελητισμού.