ΙΩΑΝΝΗΣ Δ’ ο ΘΕΟΠΕΙΘΗΣ (569-579)

Δεν υπάρχουν στοιχεία.