ΙΩΑΝΝΗΣ Β’ ο ΜΟΝΑΖΩΝ (496-505)

Ακολούθησε τα ίχνη των προκατόχων του Πέτρου Γ’ και Αθανασίου Β’.